Privatlivspolitik

P E R S O N D A T A P O L I T I K 

Den selvejende institution Forsamlingshuset Dannevirke 

Stenderupvej 224B

6092 Sdr. Stenderup

(CVR nr. 1166 1688)

(herefter benævnt Forsamlingshuset)

Baggrunden for denne persondatapolitik er EU’s databeskyttelsesdirektiv, som blev implementeret i Danmark pr. 25. maj 2018. Formålet med direktivet og den tilsvarende danske lov er at beskytte borgernes persondata i et marked med øget udveksling af data.

Vi har et oprigtigt ønske om at følge de til enhver tid gældende regler på databeskyttelsesområdet og har som led heri udarbejdet denne politik. Politikken er gældende pr. 25. maj 2018 og har været fulgt siden denne dato.

Forsamlingshuset ejer og udlejer dets festlokaler til diverse arrangementer. Forsamlingshuset udlejer også en beboelseslejlighed på 1. sal i huset. Lejerne af såvel lejlighed som festlokaler er via Forsamlingshusets hjemmeside bekendt med deres rettigheder iht gældende persondatalovgivning.

Kasserer, Carsten Popp (CP) er dataansvarlig, og Forsamlingshusets bestyrelse og den udlejningsansvarlige for festlokalerne er databehandlere. April 2019 er der, efter orientering af Forsamlingshusets databehandlere om kravene i forhold til persondatalovgivningen, indgået aftale om rollefordelingen i henhold til gældende persondatalovgivning. 

Med henblik på udleje af Forsamlingshusets beboelseslejlighed og festlokaler til diverse arrangementer består databehandlingen i:

Indhentelse og opbevaring af oplysninger om 

  • formålet med og varigheden af de forskellige arrangementer i festlokalerne
  • de respektive lejeres navne, adresser, e-mail-adresser og telefonnumre

Fsa Forsamlingshusets beboelseslejlighed opbevares oplysningerne via kopi af lejekontrakten af Forsamlingshusets bestyrelse og fsa udlejning af festlokalerne af Forsamlingshusets udlejningsansvarlige. Oplysningerne opbevares af den udlejningsansvarlige, indtil det aftalte lejebeløb er gået ind på Forsamlingshusets konto; dog altid så længe, at Forsamlingshuset har et økonomisk mellemværende med lejer. I tilfælde af for sen betaling, opbevares oplysningerne altid af Forsamlingshusets kasserer.

Oplysningerne destrueres herefter. Af hensyn til regnskabet vil navne og kontonumre dog fortsat figurere i Forsamlingshusets regnskab. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab vil oplysningerne således også blive vist til Forsamlingshusets bestyrelsesmedlemmer.  

 Tiltag for at undgå/minimere risikoen for brud på datasikkerheden

 Risikoen for brud på datasikkerheden vurderes som LAV qua flg. foranstaltninger og rettidig omhu fra alle databehandleres side:

  • DIGITALT TYVERI: Kassererens digitale system er sikret via firewall og relevant kodning. Ved mistænkelig aktivitet får kassereren øjeblikkeligt besked fra sin IT-ansvarlige
  • Der foretages regelmæssig opfølgning på/ajourføring af Forsamlingshusets persondatapolitik. Ajourføring foretages endvidere løbende i relevante tilfælde.

1.       Lejers ret til indsigt

I overensstemmelse med gældende persondatalovgivning har lejer ret til:

  • Indsigt i egne data
  • At kræve disse data slettet eller ændret
  • At kræve de pågældende data overført (dataportabilitet)

2.       Cookies

Der henvises til afsnittet om cookies på forsamlingshusets hjemmeside www.forsamlingshusetdannevirke.dk

3.       Spørgsmål til vores persondatapolitik

I tilfælde af spørgsmål til vores persondatapolitik, er man velkommen til at kontakte Carsten Popp via forsamlingshusets hjemmeside www.forsamlingshusetdannevirke.dk . Der henvises endvidere til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

4.       Ret til at klage

Lejer har ret til at klage til Datatilsynet over vores databehandling. Datatilsynet er myndighed på persondataområdet. Datatilsynets hjemmeside er www.datatilsynet.dk

Sdr. Stenderup i april 2019

Carsten Popp (Kasserer)